Ensimmäisen konsistorin vaali

Sari Haataja
12.3.2018

Parhaillaan valmistaudutaan uuden yliopiston ensimmäisen konsistorin vaaliin. Konsistori on yliopistolain tarkoittama koko yliopistoyhteisön monijäseninen hallintoelin, johon valitaan 19 jäsentä vaalisäännön mukaisesti.

Olemme kaikki seuranneet enemmän tai vähemmän tiiviisti uuden Tampereen yliopiston synnytystuskia. Uutinen viime viikolta kertoo, että Tampereen yliopiston henkilöstöjärjestöt jättivät 7.3.2018 eduskunnan oikeusasiamiehelle yliopistokollegion piirissä valmistellun kantelun sekä uuden säätiöyliopiston johtosäännön sisällöstä että menettelystä jolla sääntö hyväksyttiin. Oikeusasiamiehen vastaus tulee aikanaan, mutta sillä välin uuden yliopiston rakentaminen jatkuu.

Parhaillaan valmistaudutaan uuden yliopiston ensimmäisen konsistorin vaaliin. Konsistori on yliopistolain tarkoittama koko yliopistoyhteisön monijäseninen hallintoelin, johon valitaan 19 jäsentä vaalisäännön mukaisesti. Professorijäseniä on kahdeksan, muuta henkilökuntaa edustaa kuusi jäsentä ja opiskelijajäseniä valitaan viisi.

Konsistorin tehtävistä tärkeimmät ja kauaskantoisimmat liittyvät säätiöyliopiston hallituksen jäsenten nimittämiseen ja heidän toimikautensa pituudesta päättämiseen, sekä tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Osan koulutukseen liittyvistä tehtävistään, kuten opetussuunnitelmista päättämisen, konsistori voi delegoida tiedekuntaneuvostoille ja varmaan niin tekeekin. Konsistorin tehtävät ovat siis oleellisesti erilaiset kuin nykyisen monijäsenisen kollegion. Konsistori-sanan englanninkielinen käännös ”Academic Board” kuvaakin hyvin uuden hallintoelimen koulutuspainotteisia tehtäviä.

Uuden yliopiston johtosääntöön sisältyy ensimmäisen konsistorin valintaan liittyviä siirtymämääräyksiä. Niiden mukaan konsistoriin valitaan jäsenet niin, että Tampereen yliopiston asettamista ehdokkaista valitaan puolet ja Tampereen teknillisen yliopiston ehdokkaista puolet. Kahdeksasta professorista neljä tulee siis meiltä ja neljä TTY:ltä. Muuta henkilökuntaa edustavista kuudesta jäsenestä valitaan molemmista yliopistosta kaksi opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa sekä yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen.

Olemme Tampereen yliopistossa tottuneet osallistumaan yliopistoyhteisön hallintoelinten vaaleihin niin, että henkilöstöjärjestöt ovat asettaneet useampia ehdokkaita, joista jäsenet on valittu suhteellista vaalitapaa noudattaen ehdokkaitten saamien äänien ja niitten perusteella määräytyvien vertailulukujen perusteella. Nyt käytävässä konsistorin vaalissa asiat ovat uudesta vaalisäännöstä johtuen toisin. Kuka vaan voi ryhtyä ehdokkaaksi omalla ilmoituksellaan ilman että tarvitaan jonkun taustaryhmän tai valitsijayhdistyksen esitys. Myös vaalin tulosta laskettaessa ehdokkaat sijoittuvat keskinäiseen järjestykseen omassa ryhmässään pelkästään itse saatujen äänien eikä vertailulukujen perusteella. Tässä vaalissa ei myöskään ole käytössä vaaliliittoja.

Samalla kun siirtymäsäännöissä taattu muun henkilökunnan edustus ensimmäisessä konsistorissa on eriomainen asia, suhteellisesta vaalitavasta luopumista voi olla hankalampi hyväksyä. En tiedä perusteluja, joita uuden yliopiston siirtymäkauden hallitus on ajatellut kun on laatinut tällaisen vaalisäännön. Eikö henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajista koostuvaa konsistoria pidetä kovin tärkeänä, vai ajatellaanko että konsistorin valitseminen on hallinnollinen pakko, joka ei herättäisi henkilöstön keskuudessa suurempaa mielenkiintoa tai tarvetta laajemmalle kampanjoinnille tai keskustelulle?

Ensimmäisen konsistorin vaalissa muun henkilökunnan edustus yhdellä jäsenellä kummastakin yliopistosta on kuitenkin taattu. TaYHY:n ja muiden henkilöstöjärjestöjen jäsenten kannattaakin tarttua tähän mahdollisuuteen innokkaasti ja tunnustaa asian historiallinen merkitys. On tärkeää valita konsistoriin riittävän asiantuntevia jäseniä, jotka toiminnallaan voivat epäilemättä vaikuttaa siihen, millainen rooli konsistorille uudessa yliopistoyhteisössä muodostuu. Mikäli meidän ehdokkaamme ja toivottavasti äänillämme valittu konsistorin jäsenemme onnistuu tehtävässään, luodaan alku perinteelle, että myös muulla henkilökunnalla on aina jatkossakin edustajansa yliopiston monijäsenisessä hallintoelimessä. Yliopisto olemme myös me.

Kun johtosääntö ja vaalijohtosääntö tulivat tietoon, TaYHY:n hallitus päätti helmikuun kokouksessaan yksimielisesti pyytää erikoissuunnittelija Ismo Isopoussua asettumaan vaalissa ehdokkaaksi. Ismo on opiskellut Tampereen yliopistossa valtio-oppia ja tullut yliopiston palvelukseen vuonna 2000. Tällä hetkellä hän työskentelee yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintopalveluissa. Monille hän on tullut tutuksi työsuojeluvaltuutettuna, jossa tehtävässä hän on toiminut vuodesta 2011. Rehtorin asettamassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmässä hän aloitti vuonna 2016. Ismo on nykyisen yliopistokollegion jäsen, joten hän tuntee syvällisesti keskustelun, jossa Tampereen yliopiston yhteisö on kommentoinut uuden yliopiston perustamista ja hallintomallia.

Laura Tohka

 

Kirjoittaja työskentelee tiedottajana Tampereen yliopiston viestintäpalveluissa. Hän on Tampereen yliopiston kollegion jäsen sekä TaYHY:n hallituksen jäsen ja varaluottamusmies.